• Blog
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Preambule

1. Dodavatel: Jan Vlk – Mineralshop.cz, s místem podnikání Rožná 52 Rožná nad Pernštejnem, IČ 73061549 a spotřebitel prohlašují, že tyto obchodní podmínky se vztahují pro nákup produktů a služeb (dále jen "zboží") v internetovém obchodě MINERALSHOP.CZ.2. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se v ostatním vztah dodavatele a potřebitele právním řádem České republiky.

Objednávka

1. Učiněním objednávky spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto obchodním podmínek, jakož i s reklamačním řádem a vyslovuje s těmito dokumenty svůj souhlas.
2. Učiněná objednávka představuje návrh kupní smlouvy. Elektronická objednávka je považována za platnou v případě vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů, zvláště pak:

- obchodní jméno a IČ dodavatele a jeho sídlo, místo podnikání
- název a hlavní charakteristika zboží
- cena zboží včetně všech poplatků
- náklady na dodání zboží spotřebiteli
- způsob platby, dodání nebo plnění
- náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
- doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti


3. Kupní smlouva vzniká potvrzením (např. písemným, faxovým, elektronickým) objednávky dodavatelem.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele úplným zaplacením kupní ceny zboží.

Platební podmínky

1. Platba za dodání zboží dodavatelem spotřebiteli bude provedena vždy provedena dobírkou, hotově nebo bankovním převodem. 
2. K ceně zásilky se připočítává částka na pokrytí nákladů za dopravu, jehož výše je dle aktualního ceníku České pošty. Balné neučtujeme. Při objednávce nad 1500,- je poštovné zdarma. 

Dodací podmínky

1. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
2. Veškeré zboží bude dodáno v souladu s dodací lhůtou uvedenou v popisu daného zboží.
3. V případě, že z provozních důvodů nebude možno lhůtu dodržet, bude spotřebitel o této skutečnosti informován dodavatelem elektronickou poštou, případně telefonicky.
4. Není-li mezi dodavatelem a spotřebitelem dohodnuto jinak, je místo dodání zboží stanoveno v objednávce spotřebitele, přičemž za splnění dodávky se považuje dodání zboží na toto místo.
5. Součástí dodávky zboží není instalace zboží.
6. Současně se zbožím obdrží spotřebitel od dodavatele daňový doklad, případně další dodavatelem stanovené dokumenty.
7. Dodání zboží zajišťuje dodavatel na území celé České republiky, přičemž náklady na dodání se liší v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží a váze konkrétního zboží. Konkrétní způsob dodání zboží volí spotřebitel ve své objednávce.

Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku v platném znění je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení bude adresováno dodavateli na adresu: Mineralshop.cz, Jan Vlk Rožná 52, Rožná nad Pernštejnem 59252.
2. Spotřebitel zašle zboží zpět na adresu dodavatele, a to v původním nepoškozeném obalu, nepoškozené, kompletní zboží s dokladem o koupi, a to v zákonem stanovené lhůtě.
3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle dodavatel spotřebiteli peníze za zboží složenkou nebo převodem na účet spotřebitele, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení zboží od spotřebitele.
4. V případě nedodání kompletního zboží či zboží jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se počátek termínu pro vrácení peněz spotřebiteli prodlužuje do doby dodání zboží splňujícího veškeré výše uvedené podmínky.
5. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy podle čl. VI. bod 1 těchto obchodních podmínek, ohledně smluv podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku v platném znění.
6. Dodavatel je oprávněn zrušit objednávku zejména v těchto případech:

- podstatným způsobem se změnila cena dodávaného zboží nebo
- uvedená cena zboží je v důsledku tiskové vady chybná nebo
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává.

7. V tomto případě bude dodavatel kontaktovat spotřebitele za účelem dohody o dalším postupu. Jestliže spotřebitel v mezidobí již zaplatil cenu zboží či její část, bude mu tato částka převedena zpět bez zbytečného odkladu.

Ostatní ujednání

1. Vyplněním registračního formuláře či objednávky na internetovém obchodu MINERALSHOP.CZ uděluje spotřebitel souhlas dodavateli ke shromažďování archivování osobních údajů o spotřebiteli a jeho nákupech.

2. Registrací spotřebitele, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších forem registrace, tato osoba vyslovuje souhlas s tím, že bude informována o novinkách v internetovém obchodě MINERALSHOP.CZ elektronickou poštou či telefonicky. V případě, že spotřebitel nebude mít zájem o tyto další informace, sdělí tuto skutečnost dodavateli.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

4. Odesláním objednávky spotřebitel akceptuje ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu zboží (včetně přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu MINERALSHOP.CZ.