Věžná I

milarite vezna web 001

Detail xx Milaritu z lokality Věžná I (FOV:45mm)

 Mapy.cz page 001

vezna 1 5000 001

Lokalita se nachází asi 1500m jižně od středu obce Věžná, 500 m JV od železniční zastávky Věžná a 4,5 km ZJZ od železniční stanice Nedvědice na Českomoravské vrchovině. Tato v současnosti již klasická lokalita je tvořena dvěma výchozy pegmatitů – významnější výskyt na pravé straně potoka Nedvědička v místě bývalé hájenky, nad železniční tratí u přístupové cesty do opuštěného hadcového kamenolomu „Teplá“ (Věžná I; 49°26'52"N, 16°16'29"E), tomu to výchozu se budeme věnovat v našem článku. Druhý menší výskyt ve starém hadcovém lůmku na levém břehu Nedvědičky u silnice z Věžné do Nedvědice (Věžná II, někdy též označovaná jako „včelín“, 49°26'50"N, 16°16'44"E).

vezna panorama

Lokalita se nachází na známé exkurzní geologické trase Nedvědice – Rožná a je proto častou zastávkou různých geologických akcí a vědeckých seminářů. (např. exkurze k XIV. sjezdu Společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV v roce 1963, exkurze konference Lepidolite 200 v roce 1992, exkurze konference LERM v roce 2003, exkurze konference ISGC 2013 a další).

geomap vezna web 001

věžná 60let 01

Pegmatit Věžná I je zastižen v severní části kamenolomu Věžná a na levé straně příjezdové cesty k lomu v umělém odkryvu, který měl sloužit pravděpodobně pro vybudování skladu střeliva. Žíla pegmatitu má zjištěnou délku cca 130 metrů (skutečná délka nebyla díky nedostatečnému odkrytí zjištěna), mocnost od 3 do 4 m, ZSZ-VJV orientaci a úklon 50 až 80° k JJZ.

vezna II panorama

Pegmatit ve Věžné patří podle klasifikace Černého a Ercita (2005) k beryl-columbitovému subtypu třídy vzácných prvků. Pegmatit Věžná I má i některé prvky Li-komplexních pegmatitů, v některých starších pracích je mezi ně i řazen (Čech 1963, Černý a Miškovský 1966), díky malému rozsahu však nemají více frakcionované jednotky pegmatitu pro klasifikaci význam. Shrnutím celkového  složení pegmatitu lze konstatovat, že minerální asociace je mimo běžných prvků pro pegmatity bohatá Be, B, Nb, Ta, Ti, Zr, podružně P, Y, REE, Th, Sc, Ba a podřadně Li, Rb, Cs (Černý 1965a, 1968, Černý a Miškovský 1966, Černý a Povondra 1966 apod.). Většina minerálů vzácných prvků se vyskytuje na hlavním výchozu žíly u příjezdové cesty do kamenolomu.

milarite vezna web 002

Zdroj:

Čech (1963): Příspěvky k mineralogii Moravy a Slezska. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 58,31-42.
Černý P. (1954): Titanit z pegmatitu u Věžné. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 39, 78-83.
Černý P. (1959): Přirozená rekrystalizace metamiktního oyamalitu z Věžné. – Časopis Morav. musea; 44, 57 – 64.
Černý P. (1960): Milarit a wellsit z Věžné. – Práce Brněnské Zákl. ČSAV, 32, l–16.
Černý P. (1963a): Epididymite and milarite – alteration products of beryl from Věžná, Czechoslovakia. – Mineralogical Magazine, 33, 450-457. London.
Černý P. (1963b): Hydrotalkit z Věžné na západní Moravě. – Časopis Moravského Musea, Vědy přírodní, 48, 23-30. Brno.
Černý P. (1965a): Mineralogie dvou pegmatitů ze serpentinitu ve Věžné. – MS kandidátská disertační práce, Geol. ústav. ČSAV, Praha.
Černý P. (1965b): Několik novinek z mineralogie západomoravských pegmatitů. – Časopis pro mineralogii a geologii, 10, 4, 443-445.
Černý P. (1965c): Thomsonit z Věžné na západní Moravě. – Časopis pro mineralogii a geologii, 10, 2, 143-146.
Černý P. (1967): Poznámky k mineralogii některých západomoravských pegmatitů. – Časopis pro mineralogii a geologii, 12, 4, 461-463.
Černý P. (1968): Berylliumwandlungen in Pegmatiten – Verlauf and Produkte. – Neues Jb.Miner Abh. 108, 166–180.
Černý P. (1969): Berylliumminerale in Pegmatiten von Věžná und ihre Umwandlugen. – Ber.Dtsch. Gesell. Geol. Wiss., R. B., 13, 5, 565 – 578. Berlin.
Černý P. (1970): Review of some secondary hypogene parageneses after early pegmatite minerals. – Freiberger Forschungsh. C 270, Mineralogie-Lagerstätten-lehre. Topical report of IAGOD II, 47-67.
Černý P. (2002): Mineralogy of beryllium in granitic pegmatites. In: Grew, E. S. (Ed.), Beryllium: Mineralogy, Petrology and Geochemistry. - Rev. Mineral. Geochem., vol. 50, pp.405–444.
Černý P., Čech F. (1962): Ilmenorutil z Věžné na západní Moravě a produkty jeho rozpadu. Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 47, 13-22.
Černý P., Čech F. (1962): Ilmenorutil z Věžné na západní Moravě a produkty jeho rozpadu. Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 47, 13-22.
Černý P., Čech F., Povondra P. (1964): Review of ilmenorutile-strüverite minerals. – Neues Jahrb. Miner. Abh.; 101, 142-172.
Černý P., Povondra, P., (1966): Beryllian cordierite from Věžná Na, K+Be→Al, N. Jahrb. Mineral., Monatsh. 44, 36–44.
Černý P., Miškovský J. (1966): Ferroan phlogopite and magnesium vermiculite from Věžná, western Moravia. Acta Univ. Carol., Geol., 17-32.
Černý P., Černá I. (1967): Pektolit a apofylit z Věžné. – Časopis pro mineralogii a geologii, 12, 1, 45-48.
Černý P., Povondra P. (1967): Cordierite in West-Moravian desilicated pegmatites. – Acta Univ. Carol., Geol.,203–221.
Černý P., Hawtorne F. C., Laflamme J. H. G., Hinthorne J. R. (1979): Stibiobetafite, a new member of the pyrochlore group from Věžná, Czechoslovakia. – Canadian Mineralogist, 17,583 – 588. Ottawa.
Černý P., Smith J. V., Mason R. A., Delaney J. S. (1984): Geochemistry and petrology of feldspar crystallization in the Věžná pegmatite, Czechoslovakia. Can. Mineral. 22, 631-651.
Černý P., Novák M. (1992): Locality No. 2: Věžná near Nedvědice, a pegmatite dike of the beryl–columbite subtype penetrating serpentinite. In Int. Symp. on Granitic Pegmatites: Lepidolite 2000 (Nové Město na Moravě), Field Trip Guidebook (M. Novák & P. Černý, eds.), 27-32.
Černý, P., Chapman, R., Schreyer, W., Ottolini, L., Bottazzi, P., McCammon, C. A., (1997):Lithium in sekaninaite from the type locality, Dolní Bory, Czech Republic. - Can. Mineral. 35, 167– 173.
Kruťa T. (1956): Příspěvky k moravské topografické mineralogii VI. – Acta Mus. Moraviae,41, 5-30. Brno.
Kruťa T. (1958): Příspěvky k moravské topografické mineralogii VII. – Acta Mus. Moraviae,43, 39-54. Brno.
Loun J. (2017) : Věžná I pegmatit
Melichar R. (1995): Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné.- Geol. výzk. Mor. a Slez. v r. 1994, 94-95. Brno.
Novák M. (1996): Wellsit – zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné. – Časopis Minerál, 4, 2, 123-124.
Novák M., Pelz J. (1981): Lithný pegmatit s polucitem z Věžné na západní Moravě. – Časopis pro mineralogii a geologii, 26, 2, 211-212. Praha.
Novák M., Korbel P., Odehnal F. (1991): Pseudomorphs of bertrandite and epididymite after beryl from Věžná, Western Moravia, Czechoslovakia. – N. Jahrb. Mineral., Monatsh. 1991,473-480.
Novák M., Černý P., Povondra R., Škoda R. (2003): Locality No. 4: Věžná near Nedvědice. Beryl pegmatite. Minerals of interest: cordierite (Li, Be, H2O), beryl, dravite, oxy-dravite (Li, B, OH, O, F). – International symposium on light elements in rock forming minerals LERM 2003, Nové Město na Moravě, June 2003, Field trip guidebook (Novák, M. ed.), 31–37.
Pauliš P., Cempírek J. (1998): Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem. – Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddělené věd přírodních, 13, 349 – 350. Jihlava.
Sekanina J. (1928): Nerosty moravských pegmatitů. - Čas. Mor. zem. muz. 26, 113-224.
Sekanina J. (1946): Minerals and rocks in the area between Nedvědice and Rožná. Sbor. Klubu přír. Brno, 26, 99-113 .
Solnička S. (2007): Mineralizace puklin a zvětralin hadcového tělesa ve Věžné u Nedvědice.– MS Bakalářská práce, MU Brno.