Ústup u Olešnice

Za největší almandiny v ČR

Klasická lokalita s nálezy vyvětralých xx almandinu u kóty Špilberk (696 m n. m.)

Geologie:

Lokalita se nachází na východě Českého masivu. V jednotce moravikum. Moravikum spadá do moravskoslezské oblasti Českého masivu. Dělí na dílčí jednotky, dyjská a svratecká klenba. Olešnická skupina leží v severní části svratecké klenby (Mísař et al., 1983). Olešnická skupina je metamorfovaný sedimentární vývoj s vložkami grafitických břidlic, mramorů a bazických vulkanických hornin.

Petrologie:

Území je tvořeno pestrou sérií proterozoických přeměněných hornin moravika svratecké klenby - zejména pararul, svorů a fylitů, s četnými vložkami kvarcitů, krystalických vápenců, amfibolitů a metabazitů, v jižní části s převládajícími rulami. V terénních sníženinách jsou pevné horniny překryté eluviálními, diluviálními, nebo fluviálními sedimenty (zejména hlínami, sprašemi a písky).

Mineralogie:

Na lokalitě lze nalézt, hlavně po jarních a podzimních polních pracích, vyvětralé krystaly granátu almandinu (Fe2+3Al2(SiO4)3), o běžné velikosti krystalů a srostlic od 5-8cm a ve výjimečných případech až 15cm velkými vzorky krystalů o váze cca 1,5kg. Původně byly granáty, určeny a popsány jako andradit. S pozdějšími výzkumy na lokalitě došlo k revizi chemismu granátů a na jeho základě byl revidován na almandin.

Na lokalitě lze dále nalézt albit, biotit, grafit, chlorit, křemen, kyanit, muskovit, pyrit, rutil, titanit, tremolit, turmalín, zoisit.

Zdroj:

  • Kouřimský J. (1988): Granáty. – Společnost Národního muzea (tištěná přednáška).
  • Skála R. (1994): Granáty. – Minerál (Brno) 2, 4, 149–155.
  • Hanžl, P., Gilíková, H., (1998): Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika. Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 85-95.
  • Běluša, J. (2000) Kyanit z Ústupu u Olešnice. Minerál, VII(5), 424-425.
  • PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II: Kutná Hora: Kuttna, 2005. ISBN 80-86406-35-0.
  • Die interessantentesten mineralogische Fundestellen in Mähren und Schlesien II. Kutná Hora: Kuttna, 2005. ISBN 80-86406-35-0.