Co nového na k. ú. Rožná ?

 

S ohledem na zvyšující se hladinu trudomyslnosti ve společnosti zapříčiněné výskytem viru z Kitaje a jeho anglickým tunigem. S ohledem na opatření naší vládnoucí garnitůry jsem o víkendu prováděl partizánskou činnost na k. ú. Rožná.

geolog maps rozna 002

                                        Výseč geologické mapy 1: 50000  na východ od obce Rožná. ( ČGS 2021 )

rožna pegmatit panorama 002

Oblast byla vymapována jako dvojslídný svor, s tímto bych si však dovolil značně nesouhlasit, po svoru zde není ani památka, ale ruly se zde vyskytují velmi hojně a jsou protkány rojem pegmatitových žil.  Mocnost pegmatitů je od 0,X cm až  po první metry.

Dalším zajímavým mineralogickým výskytem zjištěným v k. ú. Rožná je roj aplitových pegmatitů v  biotitických pararulách ve výkopech u Chemické Úpravny v Rožné.

Biotitické pararuly jsou jemnozrnné až středně zrnité, tmavě šedé až šedočerné horniny, občasně s hnědavým odstínem zejména na plochách foliace, kde docházelo k výraznému zvýšení obsahu biotitu. Textura pararul je obvykle nezřetelně páskovaná, se strukturou granoblastickou až granolepidoblastickou. V jemnozrnných pararulách většinově převládá granoblastická struktura. Mineralogické složení pararul je relativně velmi jednoduché. Biotitické pararuly obsahují křemen, plagioklas, biotit, vzácněji granát, amfibol a silimanit. Zjištěné akcesorické minerály jsou zirkon, titanit, apatit, allanit, pyrit a pyrhotin. ( René M. 2002)

V těchto primitivních aplitech až pegmatitech byla zjištěna tato mineralizace: Granát s převahou almandinové složky, silimanit  a apatit. Almandiny se běžně vyskytují v porfyroblastech do 2 cm velkých, výjmečně až 4cm velkých. Další výše uvedené minerály v současnosti nebyli ověřeny.

almandin chú

                                    Výseč geologické mapy 1: 50000  situace SV od obce Rožná. ( podle ČGS 2021 )

almandin chú 003

                                                             Výchoz pegmatitové žíly v boku výkopu.   (stav 03/2021)

almandin chú 004

                                                       Detail pegmatitové žíly s granátem a apatitem.  (stav 03/2021)

almandin chú 002

                                       Porfyroblasty Almandinu cca 2cm velké.

 

 

 

Zdroj: 

In: Geovědní mapy 1 : 50 000 [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/geocr50/

In: Geovědní mapy 1 : 50 000 [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/geocr50/

René M.,(2002) :  Granát z moldanubických rul na uranovém ložisku Rožná. - Zpr. geo. Výz. v roce 2002, Praha