Sulfátová mineralizace 12. patro KHB Rožná

sulfaty 001

Sekundární mineralizace na ložisku Rožná


Na uranovém ložisku Rožná nacházíme tři hlavní typy sekundárních minerálů; jarositové minerály, minerály uranu a snadno rozpustné sulfáty (Kříbek et al., 2005).
Tvorbě sekundárních minerálů předchází zvětrávání markazitu a pyritu. V místě výskytu těchto minerálů se na stěně ložiska vyskytují rezavé povlaky, obsahující hlavně S, Fe a Al a v malém množství i U a Mg. Tvoří je pravděpodobně gely amorfních hydroxo-sulfátů Fe3+ a Al3+ s uranem a hořčíkem, a tvoří zárodečnou hmotu pro vznik alunitu a jarositu (Kříbek et al., 2005).
Na pukliny s uranovým zrudněním jsou vázány žluté povlaky, doprovázené sádrovcem, a tvořené převážně minerály ze skupiny zippeitu. Nejčastějším minerálem z této skupiny na ložisku Rožná je sodium-zippeit. Klasický zappeit byl
nalezen pouze na jednom vzorku. Druhou skupin sekundárním minerálů Uranu na ložisku Rožná tvoří karbonáty uranu, schröckingerit a andersonit. Nacházíme je jak společně, tak každý zvlášť. (Kříbek et al., 2005).
Poslední skupinou jsou snadno rozpustné sulfáty Na, Mg a Fe, z nichž je nejhojnější Mirabilit. Vzniká na místech se snadným odparem, hlavně na chodbách s průvanem nebo podél odvodňovacích stružek. Druhým nejhojnějším minerálem je epsonit. (Hanychová, 2016)

sulfaty 002

sulfaty 004

sulfaty 003

s5 zippeit 1

Sekundární mineralizace na 12.patře

V současnosti lokalita poskytla tyto sírany pickeringite, halotrichite, epsomite, hexahydrite, apjohnite, ferricopiapite, vše formou výkvětů na důlní TH-vystužích a zátazích dopravního koridoru v kontaktu s zvodnělým poruchovým pásmem. 

sulfaty 005

Zdroj:

HANYCHOVÁ, Radka. Chemické složení důlních vod na uranovém dole Rožná a jeho vztah k horninovému prostředí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-02-17]. 

KŘÍBEK et al. (2005): Uranové ložisko Rožná. Česká geologická služba, Praha.