Současné perspektivy sběru Se mineralizace na ložisku Rožná

Situace ložiska  :

Ložisko Rožná se nachází na sv. okraji strážeckého moldanubika, v rudním poli Rožná – Olší. Rudní pole je ohraničeno křídelskou dislokací na severu, jižním výběžkem svrateckého krystalinika na východě a bítešským zlomem na jihu. Západní hranice je kladena do míst tíhové elevace severozápadního směru mezi obcemi Bobrová, Moravec a Vlkov. V rudním poli se nachází ložisko Rožná a vytěžená ložiska Olší a Slavkovice – Petrovice.

Okolními horninami ložiska Rožná jsou převážně biotitické a amfibol-biotitické pararuly, polohy amfibolitů, vložky erlanových rul, mramorů, kvarcitů a budiny serpentinitů a pyroxenitů (příloha I). Ruly jsou postiženy různě intenzivní migmatitizací, v některých případech dochází až ke vzniku anatektických granitů. Metamorfovanými horninami pronikají žíly aplitů a pegmatitů, na okrajích rudního pole se nacházejí drobné masivky dvojslídných turmalinických granitů. Ložisko Rožná je vázáno na směrné, strmě ukloněné zóny mylonitů a kataklazitů, místně označované symboly R1 – R4 a k nim zpeřené struktury nižších řádů. Diagonální zóny křehké deformace mají na lokalizaci zrudnění menší vliv.

 

IMG 20201023 094611

Odkaliště K1 slouží pro ukládání vylouženého rmutu, bylo postaveno v nevýrazné údolnici bezejmenné vodoteče mezi areálem závodu Chemická úpravna a areálem jámy R3. Výstavba probíhala etapovitě tak, že údolí bylo postupně uzavřeno hrázemi po celém obvodu. Celková maximální výška hrázového systému odkaliště K1 je 54 m. Hrázový systém K1 byl budován z haldoviny jako propustný. Průsakové vody z odkaliště jsou jímány obvodovým patním drénem a přečerpávány zpět do sedimentačního prostoru. Hrázový systém je těsněn naplaveným rmutem. Naplavování rmutu bylo prováděno z obvodových hrází. K čerpání drenážních vod odkaliště slouží několik čerpacích stanic, které drenážní vody přečerpávají zpět do odkaliště. Odtud jsou odkalištní vody čerpány plovoucí čerpací stanicí do chemické úpravny do technologie úpravy uranových rud nebo do technologie čištění volných vod.

IMG 20201023 103236

IMG 20201023 094654

IMG 20201023 094646

IMG 20201023 094741 BURST005

IMG 20201023 103224

V současnosti byla ve JV části tělesa Kalojemu K1 zbudována místní komunikace, která obnažila haldový materiál s sulfidicko-uranovou a  selenid-uranovou mineralizací.
Materiál z toho to výskytu je momentálně předmětem výzkumu.