Zirkon z alkalického masívu Peixe

 

GEOLOGIE

Alkalický masív Peixe se nachází, v brazilském státě Tocantins. Poprvé byl masív popsán Barbosa et al. (1969) a později vymapován Martins (1981) a Lemos (1983).

Alkalický masív Peixe je protáhlé plutonické těleso, prorážející průvodní horniny (meta-sedimentární xenolity byly nalezeny i uvnitř masívu). Velikost tělesa je přibližně 30km x 7 km a jeho hlavní osa je orientovaná Sever - Jih .

peixe geolog map web 001

                                                                        Mapa oblasti upravena podle  Lemos (1983).

Průvodní horniny jsou meta-sedimentární a meta-vulkanické, stáří hornin je mezoprotezoické (Fuck 1994). Nejčastější horniny jsou metapískovce, kvarcity a svory skupiny Serra da Mesa. V jižní části masívu proráží systém pegmatoidních žul. Pegmatity granitického až syenitického složení se vyskytují jako intruze, jak v masívu, tak v jeho bezprostředním okolí. V pegmatitech jsou tyto minerály např. ilmenit, allanit, monazit, korund a beryl.

Dominantní horninou alkalického masivu je miaskitický nefelinitický syenit, s biotitem jako hlavním mafickým minerálem. Vzácně se vyskytují i syenity kde je hlavním mafickým minerálem magnetit nebo amfibol.

POPIS ZIRCONU

zirkon peixe web 001

Zirkony se vyskytuji ve všech horninách alkalického masívu, ale megakrysty zirkonu se vyskytují  pouze v nefelinových syenitech. Nejběžněji se megakrysty zirkonu vyskytují v zvětralých částech nefelinových syenitu, kde tvoří až průmyslově těžitelné rozsypy. Velikost megakrystů zirkonů se pohybuje od prvních centimetrů až po krystaly s hmotností přesahující 50kg. Habitus megakrystů je převážně dipyramidální. Barva megakrystů je hnědá až téměř do bílé, s diamantovým leskem a jsou často neprůhledné. Typická je ostrá žlutá fluorescence v UV-C záření.

Zdroj:

Barbosa, O., Batista, M. B., Dyer, R. L., Braun, O. P. G., Soriano, C. R., Arruda, M. and Cotta, J. C. 1969. Projeto Basilia ñ Relatorio Final. Prospec/DNPM, 225 p

Fuck, R. A. 1994. A Faixa Brasilia e a compartimentacao tectonica da Provincia Tocantins. In SBG, Nucleo Brasilia, IV Simposio de Geologia do Centro-Oeste. Anais... p. 183- 187.

Lemos, R.L. 1983. Petrologia do Macico Alcalino de Peixe ñ Goias. Master Degree Thesis, Universidade Federal do Para, 169 p.

Martins, J. P. 1981. Pegmatitos do Complexo Alcalino de Peixe ñ Goias. Master Degree Thesis, Universidade Federal do Para, 101 p.