Výskyt Fluor-skorylu z lokality Nedvědice

Lokalita se nachází cca 820 m ZSZ od nádraží v Nedvědici. Přístup je ze silnice č. 387 z Tišnova, hned za mostem přes Nedvědičku odbočíte vlevo směr Pernštejn a po 100 m za Restaurací Pod Pernštejnem vede vpravo stará asfaltová komunikace až k bývalému mramorovému lomu. Pokračujeme dále po lesní cestě ještě asi 250 m a těsně před brodem se na pravé straně nachází vysoký suťový svah s četnými výchozy ortoruly. Byla zde příležitostně lámána ortorula pro stavební účely.

 

rula nedvedice web 001

Na lokalitě je obnaženo těleso leukokratní ortoruly s vložkami dvojslídných svorů. Ortorula vykazuje výraznou foliaci a jsou pro ni charakteristické metamorfně deformované hydrotermální žilky se složením křemen nebo fluorit - turmalín.

Ortorula je leukokratní středně zrnitá, obsahuje muskovit velmi bohatý na fluor, místy je dvojslídná s vzácně nalezeným fluorannitem. Přítomny jsou K-živce i plagioklasy, zpravidla však převažuje K-živec. Hojný je undulózní křemen, akcesoricky je přítomen fluor-turmalín, apatit a zirkon.

rula nedvedice web 004

Původní horninou ortoruly byl leukokratní peraluminický granit, jehož tavenina byla bohatá na bór a fluor. Drobné hydrotermální žilky s fluoritem a turmalínem, popř. křemenem vznikly ještě před metamorfním přepracováním, které proběhlo v podmínkách amfibolitové facie.

f skoryl 001

Na lokalitě Nedvědice-Rulový lom byli zjištěni 3. různé výskyty fluor-turmalínů.

  1. Na metamorfované  fluoritové  žíle se vyskytují sloupcovité krystaly zonálního turmalínu s fluor-dravitovým jádrem a fluor-skorylovým okrajem.
  2. V leukokratní ortorule se polohách s křemenem a muskovitem vyskytují chemicky homogenní černé sloupcovité krystaly fluor-skorylu.
  3. V muskovitovém svoru s vzácným fluorannitem se vyskytují zrna zonálního turmalínu s fluor-dravitovým jádrem a fluor-skorylovým okrajem.

 

f skoryl 002

Literatura: 

Novák M., Henry D. and Buriánek D. (2003): Locality No. 3, Nedvědice II. – Field trip guidebook, LERM 23003, Nové Město na Moravě.

Novák M., Selway J.B. and Houzar S. (1998): Potassium-bearing , fluorine-rich tourmaline from metamorphosed fluorite layer in leucocratic  orthogneiss at Nedvědice, Svratka Unit, western Moravia.  Journal of the Czech Geological Society, 43/1-2, 37-44.