Kutná Hora - Kaňk

zykait kank 0002

Kůrovité světle zelené agregáty kaňkitu s agregáty bělavého zýkaitu a paraskoroditu.

 

Historie

Kutnohorský rudní revír patří k nejvýznačnějším středověkým producentům stříbra v Evropě. Těžba na revíru probíhala od 13.století s přestávkami až do 90.let minulého století. Některé prameny však počatek těžby posouvají ještě do období vlády Slavníkovců, tedy před rok 1000 n.l.
Celá oblast byla intenzivně exploatována a hornicky využívána. V současnosti jsou nejlépe dochované zbytky po středověkém dobývání v oblasti Kaňku a to haldy dolů Kuntery, Šafary a v oblasti velkého propadu na Kaňku.

Geologie

Celá oblast se nachází v kutnohorském krystaliniku tvořeném provrasněnými krystalickými břidlicemi. Na krystaliniku jsou diskordantně uloženy marinní křídové sedimenty, tercierní štěrkopísky a sedimenty kvarterní.
Kutnohorský revír je typickým zastupcem polymetalického zrudnění mladohercynského stáří. Je tvořeno paralelními žilnými pásmy směr N-S až NE-SW. Hlavní pásma jsou Kaňkská a Kutnohorská.

Mineralogie

Z oblasti je popsáno více než 50 minerálů, převládají sekundární minerály a to hlavně arsenáty vznikající alterací arzenopyritu.
Typové minerály pro tuto lokalitu:

Bukovskýit 1915
Kaňkit 1976
Zýkait 1976
Paraskorodit 1996bukovskýite 02 web

Konkrece Bukovskýitu

Další sekundární mineralizaci tvoří: alacranit, aluminit, alunogen, chalkantit,jarosit, limonit, melanterit, pitticit, rozenit, sadrovec, skorodit.
Primarní mineralizaci je zastupuje: allargentum, antimonit, arzenopyrit, galenit, gustavit, jamesonit, kasiterit, markazit, oweheit, pyrhotin, pyrit, sfalerit, stanin.
Doprovodná (hlušinová) mineralizace: ankerit, Mn-dolomit, kalcit, křemen, kutnohorit, siderit.

 Zdroj: Pauliš P.,  Mineralogické lokality okolí Kutné Hory,  Kuttna 1999