Pb-Zn+/-Ag mineralizace na ložisku Rožná

 

Ložisko Rožná se nachází cca 50 km SZ od Brna a 6,5 km JZ od Bystřice nad Pernštejnem. Ložiskové území má zhruba obdélníkový tvar protažený ve směru S-J. Je situováno mezi obcemi Rozsochy, Rožná, Střítež, Žďárec, Radňoves, Strážek, Blažkov a Zvole. Po stránce geologické leží ložisko Rožná na styku čtyř základních regionálně-geologických jednotek, a to strážeckého moldanubika, svrateckého krystalinika, svratecké klenby moravika a třebíčského masívu. 

Rudní pole Rožná – Olší se leží na východním okraji strážeckého moldanubika. Uranové zrudnění na ložisku Rožná je hydrotermálního původu a jeho stáří je variské (cca 250 mil. let). Prostor ložiska je tvořen prekambrickými sedimentárními, vulkanosedimentárními a vulkanickými horninami, metamorfovanými za podmínek amfibolitové facie (lokálně granulitové facie). V ložiskové oblasti je převážně zastoupeny biotit - plagioklasové ruly, muskovit - biotitické migmatitizované ruly a migmatity, amfibol - biotitické ruly s polohami amfibolitů, vložkami erlanů, mramorů, kvarcitů a budinami serpentinitů a pyroxenitů. V okolí rudních zón jsou horniny často silně alterovány (chloritizace, hematitizace, karbonatizace, pyritizace, grafitizace, zjílovatění). 

Rudní tělesa na ložisku Rožná tvoří nízkoteplotní, hydrotermální uranová mineralizace, která je tvořena hlavně uraninitem (UO2.UO3) a coffinitem (USiO4), méně je zastoupen brannerit a v hlubších partiích ložiska pak komplexní U, Zr, Ti silikáty. V připovrchových partiích ložiska a na výchozech rudních žil byly zastoupeny U černě a U slídy (torbernit, autunit, metaautunit). Absolutní stáří primární mineralizace je variské (cca 260-280 mil. let), s alpínským omlazením (před 80 mil. až 120 mil. lety) Na ložisku Rožná jsou zastoupeny stratiformním a žilné typy mineralizací, z nichž má ekonomický význam pouze mineralizace uranová.

Stratiformní typy mineralizace jsou tvořeny:

  • polohami baryt-hyalofán-sulfidických rud,
  • polohami pyrhotinu v rulách a v amfibolitech,
  • pyritovými impregnacemi v erlánových rulách,
  • impregnacemi pyritu, galenitu a sfaleritu v krystalických vápencích.

Žilné a zonální typy mineralizací zahrnují:

  • před rudní křemen-sulfidickou a karbonát-sulfidickou mineralizaci,
  • uranovou mineralizaci
  • porudní křemen-karbonát-sulfidickou mineralizaci s barytem

 

 jama R1

lutna Pb

vein 02

vein 031

vein 04vein 011

Zdroj:

ANDERSON, E. B., IVANOV, P. A., KOMÍNEK, J. (1988): Rudní metasomatóza na uranových žilách ložiska Rožná. – Geol. Hydrometalurg. Uranu, 12, 70―88.

ARAPOV, J. A. a kol. (1984): Československá ložiska uranu. SNTL, Praha, 368 s.

BAJUŠKIN, I. M., HEJTMÁNEK, J., GURVIČ, M. JU., IVANOV, P. A., JURGENSON, B. P. (1981): Petrologie a mineralogie ložisek rožensko-olšínského rudního pole. Závěrečná zpráva. – MS archiv GEAM Dolní Rožínka (v ruštině).

BERNARD, J. H. (1981): Mineralogie Československa ÚÚG v Academii, Praha, 645 s.

BERNARD, J. H. & POUBA, Z. (eds.) (1986): Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masivu. – ÚÚG v Academii, Praha, 320 s.

BERMARD, J. H. & ŽÁK, K. (1992): Stable isotope study of variscan vein Pb-Zn-Ag mineralization of the Bohemian Massif. – Explor. Mining. Geol., 1, 1, 81―84.

BOJCOV, V. JE. (1975): O změně mineralogického složení rud na spodních horizontech ložisek Rožná a Olší. – MS archiv GEAM Dolní Rožínka (v ruštině).

BOJCOV, V. JE. & DYMKOV, JU. M. (1970): Uran-selen-vanadová mineralizace karbonát uraninitových žil. In: Ložiska uranu, jejich zonálnost a parageneze, 119–155. – Atomizdat. Moskva (v ruštině).

BOJCOV, V. JE. & LEGIERSKI, J. (1977): Sukcese a datování mineralizace na některých ložiscích. – Geol. rud. mestorožd., 1, 39―59 (v ruštině).

BRZOBOHATÝ, R. (1961): Geologické mapování mezi Novým Městem na Moravě, Olešnou a Míchovem. – MS dipl. práce, PřF MU Brno, 74 p.

CIMALA, Z. (1997): Po stopách průzkumu a těžby uranových ložisek na Moravě a východních Čechách, o. z. GEAM Dolní Rožínka.

DOLEŽALOVÁ, H. (2003): Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná. MS, dipl. práce, PřF MU Brno, 90 s.

DOLEŽALOVÁ, H. LOSOS, Z. (v tisku): Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.

KRUŤA, T. (1966): Moravské nerosty a jejich literatura 1940 1965. Moravské muzeum, Brno, 380 s.

KŘÍBEK, B. UHLÍK, Z. (1993): Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku. Geol. Průzk., 35,4, Praha.

KŘÍBEK, B. HLADÍKOVÁ, J. ŽÁK, K. BENDL, J. PUDILOVÁ, M. UHLÍK, Z. (1996): Barite-hyalophane sulphidic ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed black shale-hosted submarine exhalative mineralization. Economic Geology, 91, 14 35.

KŘÍBEK, B. LEICHMANN, J. RENÉ, M. (2001): Model uranové mineralizace na ložisku Rožná, přehled výsledků dosažených při řešení grantu GA ČR 205/00/0212 v roce 2000. MS, PřF MU Brno.

KŘÍBEK, B. LEICHMANN, J. RENÉ, M. (2003): Závěrečná zpráva grantu České grantové agentury 205/00/0212 ,,Model uranové mineralizace na ložisku Rožná MS, PřF MU Brno.

KŘÍBEK, B. SULOVSKÝ, P. PUDILOVÁ, M. HÁJEK, A. HOLECZY, D. (2002): Retrograde-metamorhic and hydrotermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech republic). In: Kříbek, B. Zeman, J. (eds.): Uranium Deposits: From their genesis to their environmental aspects. Proc. of the Int. Workshop organized by the Czech Group of the IAGOD, Prague, September 1011, 2002, 6568.

KVAČEK, M. (1979): Komplexní vyhodnocení poznatků mineralogicko-petrografického a chemického výzkumu ložiska Rožná za léta 19711976. MS, ÚNS Kutná Hora.

KVAČEK, M. NOVÁK, F. (1973): Mineralogická charakteristika Pb-Zn zrudnění v okolí Rožné na Západní Moravě. HPvvt, sekce geologie ložisek nerostných surovin, 263 272, Příbram.

KVAČEK, M. NOVÁK F. MALEC, J. (1973): Mineralogicko-geochemické a petrografické zhodnocení ložiska Rožná. MS, ÚNS Kutná Hora.

KVAČEK, M. - NOVÁK, F. (1974): Manganem a železem bohaté sfalerity z ložiska Rožná na západní Moravě. Čas. Mineral. Geol., 19/2, 175 180, Praha.

LAUDÁTOVÁ ,H.,(2008): Mineralogie a geneze sulfidických Pb-Zn-(Ag, Cu) mineralizací a zrudnělých mramorů na uranovém ložisku Rožná, MS, dipl. práce, PřF MU Brno, 132 s.

MÍSAŘ, Z. DUDEK, A. HAVLENA, V. WEISS, J. (1983): Geologie ČSSR I, Český masiv. SPN, Praha, 336 s.

VILHELM, S. LINHART, R. TROJAN, L. (1984): Generální výpočet zásob uranu v rudním poli Rožná - Olší k l. l. 1984. MS, o. z. GEAM Dolní Rožínka.

ŽÁK, K. DOBEŠ, P. KŘÍBEK, B. PUDILOVÁ, M. HÁJEK, A. Holeczy, D. (2001): Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposits, Czech republic: Stable isotope and fluid inclusion study. In: Piestrzyñski et al. (eds.), Mineral deposits at the Beginning of the 21st Century, Lisse: Swets & Zeitlinge, 109 113.

ŽÁK, K. KŘÍBEK, B. DOBEŠ, P. PUDILOVÁ, M. HÁJEK, A. HOLECZY, D. (2002): Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data. In: Kříbek, B. Zeman, J. (eds.): Uranium Deposits: From their genesis to their environmental aspects. Proc. of the Int. Workshop organized by the Czech Group of the IAGOD, Prague, September 1011, 2002, 127130.