Pb-Zn+/-Ag mineralizace na ložisku Rožná

 

Ložisko Rožná se nachází cca 50 km SZ od Brna a 6,5 km JZ od Bystřice nad Pernštejnem. Ložiskové území má zhruba obdélníkový tvar protažený ve směru S-J. Je situováno mezi obcemi Rozsochy, Rožná, Střítež, Žďárec, Radňoves, Strážek, Blažkov a Zvole. Po stránce geologické leží ložisko Rožná na styku čtyř základních regionálně-geologických jednotek, a to strážeckého moldanubika, svrateckého krystalinika, svratecké klenby moravika a třebíčského masívu. 

Rudní pole Rožná – Olší se leží na východním okraji strážeckého moldanubika. Uranové zrudnění na ložisku Rožná je hydrotermálního původu a jeho stáří je variské (cca 250 mil. let). Prostor ložiska je tvořen prekambrickými sedimentárními, vulkanosedimentárními a vulkanickými horninami, metamorfovanými za podmínek amfibolitové facie (lokálně granulitové facie). V ložiskové oblasti je převážně zastoupeny biotit - plagioklasové ruly, muskovit - biotitické migmatitizované ruly a migmatity, amfibol - biotitické ruly s polohami amfibolitů, vložkami erlanů, mramorů, kvarcitů a budinami serpentinitů a pyroxenitů. V okolí rudních zón jsou horniny často silně alterovány (chloritizace, hematitizace, karbonatizace, pyritizace, grafitizace, zjílovatění). 

Rudní tělesa na ložisku Rožná tvoří nízkoteplotní, hydrotermální uranová mineralizace, která je tvořena hlavně uraninitem (UO2.UO3) a coffinitem (USiO4), méně je zastoupen brannerit a v hlubších partiích ložiska pak komplexní U, Zr, Ti silikáty. V připovrchových partiích ložiska a na výchozech rudních žil byly zastoupeny U černě a U slídy (torbernit, autunit, metaautunit). Absolutní stáří primární mineralizace je variské (cca 260-280 mil. let), s alpínským omlazením (před 80 mil. až 120 mil. lety) Na ložisku Rožná jsou zastoupeny stratiformním a žilné typy mineralizací, z nichž má ekonomický význam pouze mineralizace uranová.

Stratiformní typy mineralizace jsou tvořeny:

  • polohami baryt-hyalofán-sulfidických rud,
  • polohami pyrhotinu v rulách a v amfibolitech,
  • pyritovými impregnacemi v erlánových rulách,
  • impregnacemi pyritu, galenitu a sfaleritu v krystalických vápencích.

Žilné a zonální typy mineralizací zahrnují:

  • před rudní křemen-sulfidickou a karbonát-sulfidickou mineralizaci,
  • uranovou mineralizaci
  • porudní křemen-karbonát-sulfidickou mineralizaci s barytem

 

pbznag r6

jama R1

lutna Pb

vein 02

vein 031

vein 04vein 011