• Blog
  • Lokality
  • Uranová mineralizace na ložisku Petrovice-Slavkovice

Uranová mineralizace na ložisku Petrovice-Slavkovice

Uranové ložisko Slavkovice bylo nalezeno při emanačním průzkumu v roce 1957. Historii využití ložiska lze rozdělit do dvou fází:

  • průzkumné (1955-1966 GP Nové Město na Moravě)
  • těžební (1964-1970 UD Dolní Rožínka)

Na ložisku bylo podrobně zkoumáno 14 zlomových struktur, bilanční zrudnění bylo ověřeno na dvou úklonných a čtyřech zpeřených strukturách. Celkově bylo vytěženo cca 175 tun uranu. Těžba byla ukončena v roce 1970, následně byla provedena likvidace a rekultivace HDD. Zbytky odvalů na ložisku byly částečně rozvezeny a rekultivovány v roce 1994.

slavkovice dump 006

slavkovice dump 001

Uranová mineralizace na ložisku Slavkovice-Petrovice je vázána na plagioklas-biotitické a biotit-amfibolické ruly, migmatitizované ruly, amfibolity a krystalické vápence. Pro metamorfované horniny je na ložisku typická silná migmatitizace. Na ložisku jsou častým jevem penetrace horninové masy ložiska ložními žilami aplogranitů a dvěma pni syenitů. Na ložisku převážně převládají monoklinálně uložené horniny.

petrovice dump 006

Uranové minerály tvoří v puklinách rudní tělesa žilného typu s hnízdovitými akumulacemi uraninitu. Zlomové zóny vyplňuje tektonoklastický materiál z okolních hornin společně s mylonity a vzácnými záválky karbonátů. V zónách je tektonoklastický materiál intenzivně chloritizován, hematitizován a grafitizován. Uranové zrudnění je doprovázeno karbonáty několika generací, selenidy a sulfidy v nepatrném množství (např. chalkopyrit, pyrit, markazit a bornit). Ložisko je minerálním složením podobné ložisku Rožná, vyskytují se v nich uranové rudy v asociaci se selenidy. Na ložisku nebyl zaznamenán výskyt coffinitu, méně je vyvinut chlorit a slabě se projevuje grafitová etapa mineralizace (Arapov et al. 1984).

petrovice dump 005

Zrudnění na ložisku Slavkovice je karbonát-uraninitové s vývojem sulfidické a selenidové mineralizace. Vyčleněna zde byla tři vývojová stadia (Šouba, 1974) primární mineralizace, vzájemně zřetelně tektonicky oddělená. V prvním vývojovém stádiu vznikal žilný křemen, v druhém dolomitický ankerit a jemnozrnný křemen. V nejmladším karbonát-uraninitovém stádiu se podstatně uplatňují vedle minerálů žiloviny, především kalcitu a dolomitu, i rudní minerály. Hlavní těženou surovinou byl uraninit, který se zde vyskytuje v podobě hroznovitých, ledvinitých a kulovitých agregátů se slupkovitou nebo vláknitou strukturou a s četnými kontrakčními trhlinami. Kulovité a ledvinité agregáty uraninitu dosahují velikosti až několika cm. Selenidy zde byly nalezeny nejčastěji v polyminerálních akumulacích v úzkém prostorovém vztahu s uraninitem. Zjištěny byly feroselit, tyrrelit, eskebornit, aguilarit, bukovit, umangit, berzelianit, klockmannit, naumannit, sabatierit a clausthalit. Nejmladší jsou pak akcesorické sulfidy, zejména chalkopyrit, pyrit, markazit, sfalerit, chalkozín a bornit. Ložisko je středně až nízko temperované (Šouba, 1974)

Vznik sekundární U-mineralizace v rudním poli Slavkovice-Petrovice probíhal ve dvou geochemicky a geologicky odlišných prostředích. Vznik minerálů první asociace probíhal v podmínkách oxidační zóny in situ, v geologickém prostředí nenarušeném lidskou činností. Vznikají zde oxidy, fosfáty a silikáty uranylu: (billietit, metaautunit, uranophan, wölsendorfit.).

V druhém případě, v podmínkách otevřeného důlního díla a v haldovém materiálu subrecentně a recentně vzniká asociace karbonátů a sulfátů uranylu: (natrozippeit, uranopilit, voglit a zippeit).

Supergenní mineralizace na ložisku nebyla dosud uváděna. Námi studované vzorky byly nalezeny v odvalovém materiálu. Podle Mazucha (1995) vzorky pravděpodobně pocházejí z ražby průzkumného komína cca 150 m ssv. od šachty v hloubce 15 m pod povrchem.

Zdroj:

ARAPOV, J. A., a kol. (1984): Československá ložiska uranu. — Čs. uran. prům. Praha.

BAJER, B. (1970): Strukturně tektonické poměry ložiska Slavkovice – Sympozium Hornická Příbram.

CHLUBNÁ, L. (2020): Uranová mineralizace na ložisku Slavkovice-Petrovice [online]. Brno, 2020

SEJKORA, J. (1997): Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na Záp. Moravě. – Acta Mus. Moraviae. Sci. natur.  81 (1996):3-24

ŠOUBA, M. (1974): Mineralizace zlomových struktur slavkovického ložiska.- Sb. geol. věd, ložisk. geol. mineral. 16:129-164.

uo2 2