Uranová mineralizace na lokalitě Zlatkov

 

Stručná geologická a mineralogická charakteristika rudního výskytu Zlatkov

Studovaný výskyt uranového zrudnění se sulfidy a selenidy je vázán na poruchové zóny pestré serie hornin moravské větve moldanubika. Situován je v severní části tzv. východní synklinály, tvořící křídlo olšínsko-rožínecké antiklinály.

zl 05

Podobně jako na dříve studovaných lokalitách uranového zrudnění Českomoravské vrchoviny (Habří, Bukov, Slavkovice) náleží zjištěné rudní nerosty ke třem fázím:

  • oxidické
  • selenidové
  • sulfidické

zl 06

Silikáty uranu coffinit a brannerit nebyly na lokalitě bezpečně zjištěny, ačkoliv jejich přítomnost je pravděpodobná v alterovaných zrudnělých horninách z poruchových zón. Tyto nerosty lze však jen nesnadno rozlišit od produktů alterace smolince – uranových černí.

zl 07

Z oxidických minerálů byly zjištěny smolinec a hematit (pouze pigmenty a šlíry v karbonátové žílovině).

Ze selenidů byly bezpečně určeny berzelianit, clausthalit, eukairit, umangit a další nedokonale určené Se-fáze.

Ze sulfidů se vyskytují hlavně pyrit a chalkopyrit akcesoricky bornit a tetraedrit.

Rudní mineralizace tvoří krom pyritu pouze drobnější agregáty, žilky a zrna. Výskyt selenidů je velmi ojedinělý.

Z nerudních nerostů krom karbonátů (siderit, ankerit, kalcit, dolomit) vyskytující se v několika generacích je zde přítomen i křemen a chlorit (v alterovaných horninách poruchového pásma), fuchsit a grafit.

zl 03

Literatura:

HARLASS E., SCHÜTZEL H. (1965) : Zur paragenetischen Stellung der Uranpechblende in den hydrothermalen Lagerstätten des westlichen Erzgebirges.  Zeitschrift für angewante Geologis, Bd. 11, Heft 11, 569-582.

KVAČEK M. (1964a) Mineralogický rozbor rudních vzorků z Habří., Nepub. zpráva ÚNS Kutná Hora.

KVAČEK M. (1964b) Mineralogický rozbor rudních vzorků ze Slavkovic., Nepub. zpráva ÚNS Kutná Hora.

KVAČEK M. (1966) Mineralogicko-geochemický rozbor a zhodnocení rudních vzorků ze Zlatkova., Nepub. zpráva ÚNS Kutná Hora.

MICHEJEV V. I. (1957): Rentgenometrič. opredělitel mineralog. Gosgeoltechizdat, Moskva

F. V. ČUCHROV (1960): Spravočnik MINERAL, tom I., Izdat. A. N. SSSR, Moskva

TISCHENDORF G. (1959): Zur Genesis eineger Selenidvorkomen, inabesondere von Tilkerode im Harz. Freiberger Forschungshefte, C 69.

 

 

zl 04

zl 01

zl 02