Lazurit z Tribeča

Ojedinělé nálezy lazulitu na Slovensku byli popsané ze Slovenského Rudohoří a Javoří, přitom z druhé oblasti je lazulit znám jen z vrtných prací (Ďuďa a Ozdín 2012). V největším množství se na Slovensku vyskytuje v obalové sekvenci jádrového pohoří Tribeč. První nálezy z roku 1936 popsal Sekanina (1957). Později se našel lazulit ve stejné geologické pozici na 16 lokalitách v okolí Nitry, dále v Bádicích, Horných Lefantovcích, Jelenci, Kostoľanech pod Tribečem, Nitrianských Hrnčiarovciach, Skýcove, Súľovciach, Velčiciach, v Žíranech  a Zlatne (Jahn 1978, 1979; Uher et al. 1997, 2009) .

lazurit zirany 001

Naše vzorky  pocházejí  z  katastru  obce  Žirany  v  okrese  Nitra.  Až  do  roku  2010  se  tu  nacházel  opuštěný kamenolom na východním svahu Vápeníku (kóta 531,0  m.  n.  m.),  900  m  SZ  od  kostelu  v  Kolíňanoch  (kóta  274,6  m  n.  m.)  známy  v  literatuře  pod  označením  Žirany  – obalovačka I., v kterém se nacházela lazulitová parageneze reprezentovaná bílým žilným křemenem, barevně variabilním  lazulitem,  barytem,  hematitem var. spekularitem,  kaolinitem, mastkem a goethitem. V metamorfované minerální asociaci byl zjištěný chlorit, muskovit a blíže neurčený  minerál  tvořící  žluté  prizmatické  krystaly  do  velkosti  1,5 mm, připomínající korund (Jahn 2009). Mineralogicky zajímavý je zdejší výskyt chromitu, muskovitu a turmalínu obohaceného o Cr (Ivan et al. 2015). V současné době je lom rekultivovaný.

žirany maps

 V roku 2010 byl 1 km východně od Vápeníka (kóta 531,0 m n. m.) založen nový kamenolom v těsné blízkosti horní hrany starého kamenolomu. Z této lokality pocházejí současné nálezy lazulitu a dalších minerálů. Předmětem těžby jsou bílé anebo světlošedé lavicovité křemence a arkózy lúžňanského  souvrství  (spodní  trias,  skýt).  Mezivrstvé  prostory  vyplňují  fylitické  břidlice  s  katalyzovanými  prizmatickými  krystaly  turmalínu  a  sericiticko-mastková  směs,  která  tvoří i  větší  nepravidelné  akumulace  uprostřed  lavic  křemenců  anebo  výplň  tektonických poruch.  Horniny  jsou  intenzívně  dynamicky metamorfované,  zbřidličnatělé a přeměněné na metakvarcity s hustou sítí puklin. Minerální asociace je shodná s poměry v starém kamenolomu. Lazulit se vyskytuje v bílém žilném křemeni v paragenezi s barytem, hematitem var. spekularitem, turmalínem, sericitem a dalšími minerály.

Zdroj:

Ďuďa D, Ozdín D (2012) Minerály Slovenska, Granit, Praha

Ivan P, Jahn J, Lánczos T (2015) Limitovaná migrácia chrómu pri nízkostupňovej metamorfóze hornín na príklade asociácie chromitu a silikátov s chrómom v triasových metakvarcitoch Tríbeča. In: Zborník vedeckých príspevkov z  konferencie Geochémia 2015, Bratislava  2. - 3. 12. 2015, ŠGÚDŠ, Bratislava, 74–77

Jahn J (1978) Lazulitovo-cinabaritová mineralizácia v Tríbeči. Miner Slov 10:320

Jahn J (1979) Nové poznatky o  lazulitovej mineralizácii v Tríbeči. Miner Slov 11:278

Jahn J (2009) Geotopy kameňolomov Tribeča. UKF, Nitra

Mařík K (2016) Encyklopedie drahých kamenů. Plot, Praha

Sekanina J (1957) Lazulit od Nitry. Sbor Ústř Úst Geol 399–413

Spišiak J, Illášová L (2006) Lazulit, gorceixit a goyazit z kremencov Tríbeča. http://www.essentia.cz.

Spišiak J, Mikuš T, Illášová Ľ, Spišiaková M (2006) Chemické zloženie alumofosfátov-sulfátov asociujúcich s lazulitom z  pohoria Tribeč (Západné Karpaty), Olomouc,53–57

Štubňa J et al. (2019) Gemmological investigation of lazulite from Tribeč Mountains,  Esemestník 8:56–61

Uher P, Jahn J, Antala M (1997) Chemické zloženie hydrotermálneho lazulitu a gorceixitu v kremenci pohoria Tríbeč. Miner Slov 29:240–241

Uher P, Mikuš T, Milovský R, Biroň A, Spišiak J, Lipka J, Jahn J (2009) Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates-sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. Lithos 112:447–460