Opály a Eklogity z Níhova

 

Významný výskyt smaragdově zeleného opálů u Níhova, vázaných na reziduum serpentinitu v oblasti gföhlských ortorul je popisují Mrázek a Rejl (2010). Opál se zde vyskytuje ve formě náteků a hroznovitých a ledvinitých agregátů, některé vzorky připomínají strusku.  Tato lokalita je známa od počátku 20. století, první zmínka v literatuře je z roku 1903. Bohužel v současnosti jsou možnosti nálezů kvalitní opálové suroviny omezené. Ale nemusíte propadat trudomyslnosti na lokalitě kromě opálů lze nalézt i estetické vzorky eklogitu (viz:  https://www.mineralshop.cz/blog-mineralshop/lokality/1226-eklogity-z-nihova.html ).

mapa 001

Mapa centrální části Českého masívu s vyznačenými lokalitami ultrabazik (zpracováno podle  Fusána  et aI. 1967 a Mísaře et al. 1983). Litera "N" označuje polohu lokality Níhov.

eklogit 004Eklogit

eklogit 001Eklogit v nálezové pozici

eklogit 005 ....

opal 001Opál in situ

opal 003 Níhovský opál  s klasickým zbarvením do  smaragdově zelené 

Zdroj:     

              ĎUĎA R., PAULIŠ P. (2006): Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Kutná Hora: Kuttna. ISBN 80-86406-41-5

                FUSÁN O, KODYM O, MATĚJKA A, URBÁNEK L (1967):  Geologická Mapa CSSR, 1 : 500,000. Ústřední Ústav Geologický, Praha

               GODARD, G. (2001): Eclogites and their geodynamic interpretation: a history, Journal of Geodynamics, Volume 32, Issue 1, p. 165-203.

                MEDARIS, L.G., BEARD, B.L., JOHNSON, C.M.  (1995): Garnet pyroxenite and eclogite in the Bohemian Massif: geochemical evidence for Variscan recycling of subducted lithosphere. Geol Rundsch 84, 489–505. 

                MÍSAŘ Z, DUDEK A, HAVLENA V, WEISS J (1983):  Geologická Mapa ČSSR, 1 : 500,000. Ústřední Ústav Geologický, Praha

                MRÁZEK I., REJL L. (2010): Drahé kameny Moravy a Slezska. – Aventinum. Praha.