Blue Lizard Mine... Extra U-mineralizace

UtahADIT 2a

                                                                                                                                                                                                        Pohled na ústí štoly Blue Lizard.

Blue Lizard Mine je v současnosti nečinný uranový důl nacházející se v okrese San Juan v Utahu v nadmořské výšce 1951 m n. m. (6 401 ft.). Důl Blue Lizard se nachází asi 72 km západně od města Blanding, Utah, a cca 22 km jihovýchodně od Good Hope Bay u jezera Powell.  Historicky bylo toto místo spojeno s těžebním distriktem Red Canyon, která je nyní součástí národního památníku Bears Ears 2016 Obama Boundaries. Oblast dolu Blue Lizard se nachází 6,8 km (4,2 mil.) JJV od lokality Chocolate Drop, na pozemcích spravovaných Bureau of Land Management. Ložisko Cu bylo objeveno v létě 1898 Johnem Wetherillem. Počátek průzkumu U rud započal v roce 1943 J. Wiley Redd. Těžba začala v roce 1951.

Stát: USA, Utah, Okres: San Juan, Oblast: White Canyon District, Red Canyon Area

Geomorfologická provincie a sekce: Colorado Plateaus, Canyon Lands.

GPS: 37.5551°N 110.2975°W

Mineralizace ložiska je vázaná na svrchně triasové prachovce a pískovce členu Shinarump, souvrství Chinle. Staří hornin je cca 237,00 až 201,30 miliony let. Hlavní těžená ruda se skládala z uraninitu a bornitu. Zrudnění tvoří impregnační rudní těleso přibližně deskovitého tvaru. Od roku 1978 byla známa dvě tabulovitě tvarovaná rudní tělesa neznámých rozměrů.  V prostředí subalterace důlních děl se zde vytvořila velice rozmanitá a vcelku jedinečná mineralizace sekundárních minerálů.  Do dnešních dnů bylo popsáno téměř sto minerálů (98) a na lokalitě popsaných minerálů  (typových) je 26.  Jsou to tyto minerály : Alwilkinsit-(Y), Ammoniozippeit, Belakovskiit, Bluelizardit, Bobcookit, Chenowethit, Chinleit-(Y), Cobaltoblödit, Fermiit, Feynmanit, Klaprothit, Libbyit, Lussierit, Manganoblödit, Meisserit, Navrotskyit, Oppenheimerit, Ottohahnit, Péligotit, Plášilit, Pseudomeisserit-(NH4), Redcanyonit, Seaborgit, Uranoclit, Wetherillit, Zincorietveldit.

001 web

Plašilit, Johannit, Devillin

006 web

Zippeite group

003 web

Belakovskiit,  Sideronatrit

002 web

V současné době na ložisku neprobíhají žádné těžební a průzkumné práce a nejsou v současnosti známy žádný plán na znovuobnovení těžby. Velikost, význam a rozsah těžby U rud, v době aktivní provozu dolu byla považována za významnou. Důlní provozy se skládali z 2 samostatných podzemních děl. Na ložisku byla jedna důlní jáma zajištující odvětrání ložiska. Podpovrchová hloubka dosahuje maximálně 24 metrů (80 stop) a sahá 915 metrů (3 002 stop) na délku. Dobývací metoda je otvírka štolou. Důlní práce zahrnují horizontální důlní díla o délce 457,2 m (1500 ft) a celkový hloubkový rozsah 24,38 m (80 ft). Rozsah a výsledky geologického průzkumu v severní části ložiska nejsou známy.

Stratigrafie:

Svrchně triasové souvrství formace Chinle v oblasti jihovýchodního Utahu sedimentovalo ve složitém fluviálně-deltaicko-jezerním systému. Litofacie zahrnují planární a křížné ukládané pískovce; bentonitový kal a pískovec; černý jílovec bohatý na organickou hmotu; prachovec, pískovec a siltovec, bioturbovaný vápenec a prachovce. Tyto litofacie jsou interpretovány tak, že byly uloženy ve fluviálních kanálech, na přilehlých rozsedlinách a bahnitých nivách, v rozvodných kanálových systémech delt a v jezerních močálech a pánvích. Depoziční systémy Chinle fm. se vyvinuly v reakci na tektonické a klimatické pochody. Paleoúdolí byla zpočátku erodována do podložního souvrství Moenkopi spodního a středního triasu erozí fluviální systému Chinle fm.. Následná depozice agradací Chinle fm. depozičních systémů zaplnila paleoúdolí. Fluviální, bažinaté a deltoidní komplexy dodávaly sediment do jezerních pánví, jejichž okraje kolísaly v reakci na změny klimatu, zásoby sedimentů a tektonické poklesy.Souvrství Chinle obsahují četné trackfossils, které zahrnují nory Bahníků, trackfosilie Scoyenia a malé i velké koprolity. Jezerní okrajová ložiska a jednotky fluviálních niv vykazují barevně skvrnité glejové paleosoly, které indikují kolísající hladiny podzemní vody. Pět fosilních lokalit objevených ve formaci Chinle v JV Utahu obsahuje konchostraky a lasturnatky, malé i velké obratlovce, plže a mlže. Přítomnost specifických faunistických sdružení v určitých litofaciích přispívá k našemu pochopení depozičního prostředí, paleoklimatologie a paleoekologie formace Chinle. Variace litofacií, fauna a flóra a paleosoly naznačují, že klima během ukládání Chinle lze popsat jako tropické monzunové.

AKCIE 2

References:

Reference (Reserve-Resource): Jones, H., 1977

Reference (Produkce): UGMS Investigation 1973

Reference (Deposit): 1964 Compile Thaden, R. E., Trites, A. F., And Finnel T. L., Bull. 1125

Reference (Deposit): 1955 Compile Trites A. F., Tei 540

Reference (Deposit): Thaden, R. E., Trites, A. F., And Finnel, T. L., 1964, Geology And Ore Deposits Of The White Canyon Area, San Juan And Garfield Co's. Utah, USGS Bull 1125

LlITERATURA REF.:

ATKIN, D., BASHAM, I. R. AND BOWLES, J. F. W. (1983) Tristramite, a new calcium uranium phosphate of the rhabdophane group. Mineralogical Magazine, 47, 393–396.

BALLIRANO, P., MARAS, A., MELONI, S. AND CAMINITI, R. (2001) The monoclinic I2 structure of bassanite, calcium sulphate hemihydrate. European Journal of Mineralogy, 13, 985–993.

BARTLETT, J. R. & COONEY, R. P. (1989) On the determination of uranium-oxygen bond lengths in dioxouranium(VI) compounds by Raman spectroscopy. Journal of Molecullar Structure 193, 295–300.

BRITTAIN, H. G., ANSARI, P., TOIVONEN, J., NIINISTO, L., TSAO,L., & PERRY, D. L. (1985) Photophysical studies of uranyl complexes. VIII. Luminescence spectra of UO2SO.3½H2O and two polymorphs of bis (urea) uranyl sulfate. Journal of Solid State Chemistry 59, 259–264.

BULLOCK, H. & PARRET, F. W. (1970) The low frequency infrared and Raman spectroscopic studies of some uranyl complexes: the deformation frequency of the uranyl ion. Canadian Journal of Chemistry 48, 3095–3097.

BURNS, P. C. (2005) U6+ minerals and inorganic compounds: insights into an expanded structural hierarchy of crystal structures. Canadian Mineralogist 43, 1839–1894.

BURNS, P. C., DEELY, K. M., & HAYDEN, L. A. (2003) The crystal chemistry of the zippeite group. Canadian Mineralogist 41, 687–706.

CARTER, W. D. & GUALTIERI, J. L. (1965) Geology and uranium-vanadium deposits of the La Sal quadrangle, San Juan County, Utah and Montrose County, Colorado. United States Geological Survey Professional Paper 508.

ČEJKA J. (1999) Infrared and thermal analysis of the uranyl minerals. Reviews in Mineralogy 38, 521–622.

CHENOWETH, W. L. (1993) The geology and production history of the uranium deposits in the White Canyon mining district, San Juan County, Utah. Utah Geological Survey Miscellaneous Publication 93(3), 26 pp.

FERRARIS, G. and IVALDI, G. (1988) Bond valence vs. Bond length in O···O hydrogen bonds. Acta Crystallographica, B44, 341–344.

FRONDEL, C., ITO, J., HONEA, R. M., & WEEKS, A. M. (1976) Mineralogy of the zippeite group. Canadian Mineralogist 14, 429–436.

GAGNE´, O. C. & HAWTHORNE, F. C. (2015) Comprehensive derivation of bond-valence parameters for ion pairs involving oxygen. Acta Crystallographica B71, 562–578.

GARCIA-RODRIGUEZ, L., RUTE-PEREZ, A., PINERO, J. R., & GONZALEZ-SILGO, C. (2000) Bond-valence parameters for ammonium-anion interactions. Acta Crystallographica B56, 565–569.

GUNTER, M. E., BANDLI, B. R., BLOSS, F. D., EVANS, S. H., SU, S. C., & WEAVER, R. (2004) Results from a McCrone spindle stage short course, a new version of EXCALIBR and how to build a spindle stage. The Microscope 52, 23–39.

HEYNS, A. M., VENTER, M. W., & RANGE, K. - J. (1987) The vibrational spectra of NH4VO3 at elevated temperatures and pressures. Zeitschrift fur Naturforshung  42b, 843–852.

HIGASHI, T. (2001) ABSCOR. Rigaku Corporation, Tokyo, Japan.

KAMPF, A.R., PLÁŠIL, J., KASATKIN, A.V., MARTY, J. (2014) Belakovskiite, Na7(UO2)(SO4)4(SO3OH)(H2O)3, a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA. Mineralogical Magazine: 78: 639-649.

KAMPF, A. R., KASATKIN, A. V., ČEJKA, J., & MARTY, J. (2015) Plašilite, Na(UO2)(SO4)(OH).2H2O, a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA. Journal of Geosciences 60, 1–10.

KAMPF, A. R., PLÁŠIL, J., ČEJKA, J., MARTY, J., ŠKODA, R. and LAPČÁK, L. (2017a) Alwilkinsite-(Y), a new rare-earth uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA. Mineralogical Magazine, 81, 895–907.

KAMPF, A. R., PLÁŠIL, J., KASATKIN, A. V., MARTY, J. AND ČEJKA, J. (2017b) Klaprothite, péligotite and ottohahnite, three new sodium uranyl sulfate minerals with bidentate UO7–SO4 linkages from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA. Mineralogical Magazine, 81, 753–780.

KRIVOVICHEV, S. V. (2012) Derivation of bond-valence parameters for some cation-oxygen pairs on the basis of empirical relationships between ro and b. Zeitschrift für Kristallographie, 227, 575–579.

LIBOWITZKY, E. (1999) Correlation of O–H stretching frequencies and O–H…O hydrogen bond lengths in minerals. Monatshefte fur Chemie 130, 1047–1059.

LUSSIER, A. J., BURNS, P. C., & KING-LOPEZ, R. (2016) A revised and expanded structure hierarchy of natural and synthetic hexavalent uranium compounds. Canadian Mineralogist 54, 177–283.

MANDARINO, J. A. (1976) The Gladstone-Dale relationship — Part 1: Derivation of new constants. Canadian Mineralogist 14, 498–502.

MANDARINO, J. A. (2007) The Gladstone–Dale compatibility of minerals and its use in selecting mineral species for further study. The Canadian Mineralogist, 45, 1307–1324.

OHWADA, K. (1976) Infrared spectroscopic studies of some uranyl nitrate complexes. Journal of Coordination Chemistry 6, 75–80.

PEKOV, I. V., KRIVOVICHEV, S. V., YAPASKURT, V. O., CHUKANOV, N. V., & BELAKOVSKIY, D. I. (2014) Beshtauite, (NH4)2(UO2)(SO4)2.2H2O, a new mineral from Mount Beshtau, Northern Caucasus, Russia. American Mineralogist 99, 1783–1787.

PIRET, P. & DELIENS, M. (1989) The Gladstone-Dale constant k(UO3) for uranyl phosphates and arsenates. Canadian Mineralogist 27, 533–534.

PLAŠIL, J., BUIXADERAS, E., CEJKA, J., SEJKORA, J., JEHLICKA, J., & NOVAK, M. (2010) Raman spectroscopic study of the uranyl sulphate mineral zippeite: low wave number and U–O stretching regions. Analytical and Bioanalytical Chemistry 397, 2703–2715.

PLÁŠIL, J., KAMPF, A. R., KASATKIN, A. V. and MARTY, J. (2014) Bluelizardite, Na7(UO2)(SO4)4Cl(H2O)2, a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA. Journal of Geosciences, 59, 145–158.

POUCHOU, J. - L. & PICHOIR, F. (1991) Quantitative analysis of homogeneous or stratified microvolumes applying the model ‘‘PAP.’’ In Electron Probe Quantitation (K. J. Heinrich & D. E. Newbury, eds.). Plenum Press, New York, United States (31–75).

SHAWE, D. R. (2011) Uranium-vanadium deposits of the Slick Rock district, Colorado. USG Survey Professional Paper 576-F.

SHELDRICK, G. M. (2015a) SHELXT - Integrated space-group and crystal-structure determination. Acta Crystallographica A71, 3–8.

SHELDRICK, G. M. (2015b) Crystal Structure refinement with SHELX. Acta Crystallographica C71, 3–8.