Neznámé podzemí na Hradisku..

NÁLEZ ROMÁNSKÉ ČI RANĚ GOTICKÉ STUDNĚ S CISTERNOU, Vrch Hradisko u Rožné V závěru července 2014 byl ve spolupráci s obcí Rožná a GP VŠB-TU Ostrava, odkryt průběh Li-pegmatitu v bývalém lomu na vrchu Hradisko. Při pracích na odkrytí pegmatitové žíly byla nalezena neznámá podzemní prostora. Původní předpoklad, že se jedná o staré důlní dílo (souvislost s těžbou Li-rud a živcové suroviny) se nepotvrdil.  V průběhu prohlídky byly nalezeny  v částečně zatopené cisterně,...

Pokračovat ve čtení

Smrček a okolí

Smrček – opálová lokalita Lokalita se nachází v poli přibližně 500 m SSV od Smrčku, situované vpravo od silnice, spojující Smrček– Býšovec, patří mezi nejoblíbenější opálová naleziště na Moravě. Výskyt opálů u Smrčku poprvé popisuje Bukhart (1953), geologický průzkum opálů a jeho využití popisoval Mrázek (1975). Podrobněji se lokalitou zabývali Mrázek a Rejl (1991). Zdejší opály, které vynikají pestrou barevnou škálou a velmi se podobají těm jihočeským z Stupné a Bohouškovic. Drobnější hadcové těleso, ze kterého...

Pokračovat ve čtení

Věchnov-Železinka Fe-skarn

Věchnovské skarnové ložisko bylo jedno z nejvýznamějších ložisek Fe - rud na Vysočině. První indicie o těžbě rud pochází z počátku 16.století. Ve Věchnově byly jako ruda těženy zvětralé skarny asi 300 m od obce v trati na "Železince". Kvalita rudy však nebyla příliš vysoká, stavbě silnic. V 80. letech 20. století sloužil lom jako skládka pevného domovního odpadu. Lokalita je dnes zavezená odpadem a zaniklá. Možnosti nálezu kvalitních vzorků mineralizace jsou v současnosti minimální. Důlní díla, Poddolovaná...

Pokračovat ve čtení

Kozákov

Geologická a obecná charakteristika Kozákova Studované horniny se nacházejí v Libereckém kraji, konkrétně v okresu Semily, případně Jablonec nad Nisou. Vrch Kozákov je součástí geomorfologického celku Ještědsko-kozákovský hřbet, jehož nejvyšším vrcholem je Ještěd (1012 m n. m) [Demek, 1988]. Na geologické stavbě se podílejí horniny tří geologických útvarů: Permu, křídy a neogénu. Těleso je tvořeno výlevy olivinického bazaltu a melafyru doprovázeného melafyrovým tufem. V jejich podloží vystupují sedimenty permu (Rotliegendes)....

Pokračovat ve čtení

Dolování na Horní Hané

VÝVOJ RUDNÝCH DOLŮ RÝMAŘOVSKA     Nerostné bohatství Jeseníků, zásoby rud železných, měděných, zinkových, olověných a stříbrných, ba i zlatých, přitahovalo zájem prospektorů od doby, kdy se na našem území objevily první stopy zpracování kovů již značně opožděného za vyspělejšími středomořskými kulturami. Jaromír Novák (1986), autor rozsáhlého báňsko-historického výzkumu Jeseníků, uvádí nález, jímž lze s jistou opatrností doložit získávání zlata v Suché Rudné již v době bronzové. Vychází z nálezu ohniště...

Pokračovat ve čtení

Co nového na k. ú. Rožná ?

  S ohledem na zvyšující se hladinu trudomyslnosti ve společnosti zapříčiněné výskytem viru z Kitaje a jeho anglickým tunigem. S ohledem na opatření naší vládnoucí garnitůry jsem o víkendu prováděl partizánskou činnost na k. ú. Rožná.                                         Výseč geologické mapy 1: 50000  na východ od obce Rožná. ( ČGS 2021 ) Oblast byla vymapována jako dvojslídný svor, s tímto bych...

Pokračovat ve čtení

Tercierní dřeva z Oleksovic

Moravská fosilní dřeva

 Moravská fosilní dřeva   Lokality výskytů silicifikovaných dřev na Moravě můžeme v podstatě rozlišit na dvě základní skupiny, a to primární a sekundární naleziště.   

Pokračovat ve čtení

Achátová pecka

Doubravice ... mekka českých achátů

  Lom v olivinických bazaltech až bazaltandezitech, označovaných také jako melafyry . Na spodní etáži byla při těžbě bazaltandezitu odkryta i tenká poloha (cca 45–50 cm) mafických jemně zrnitých vulkanoklastik s alterovanými střepinami skla a slídou v základní hmotě, uklánějících se pod úhlem 30° k JZ . Tato poloha leží na silně vezikulovaném nerovném povrchu bazaltandezitové lávy a ukazuje nám, že lávy jsou součástí vulkanosedimentárního sledu j. křídla tzv. novopacké antiklinály. Melafyry patří kozákovskému...

Pokračovat ve čtení