Fantomový křišťál z Korálovek

Tato lokalita bezesporu patří k těm nejznámějším mezi sběrateli křemenu a nejen mezi nimi. Už od útlého věku kdy jsem vyrážel na mineralogické výpravy do oblasti Jesenicka, jsem neopomněl tuto lokalitu navštěvovat. Lokalita trpí dlouhodobě silnou až nadměrnou činností sběratelů, kteří zde kromě povrchové prospekce, zde provádí i práce velkého rozsahu, čímž lokalita silně trpí. V období Covidu zde proběhla prospekční akce, která dosáhla i neexploatované části lokalitya a poskytla velice zajímavé vzorky...

Pokračovat ve čtení

Madan

Madan Poloha Madanské rudní pole je situováno okolo města Madan v jižní časti pohoří Rodopy.  Madan leží cca 160 km jiho-jihovýchodně od města Plovdiv (ant. Philippopolis) a 10 km severně od bulharsko-řecké státní hranice. Historie První známky o dolování v Rodopech jsou z přelomu 6 - 5.stol. př.n.l. Trácký kmen Koilaleti začal těžit zlato a stříbro. Kontakt a obchod s oblastí antického Řecka dokládají nálezy mincí z Tasosu a Egejských ostrovů. Římané po dobytí oblasti získávají dobře...

Pokračovat ve čtení

Opály a Eklogity z Níhova

  Významný výskyt smaragdově zeleného opálů u Níhova, vázaných na reziduum serpentinitu v oblasti gföhlských ortorul je popisují Mrázek a Rejl (2010). Opál se zde vyskytuje ve formě náteků a hroznovitých a ledvinitých agregátů, některé vzorky připomínají strusku.  Tato lokalita je známa od počátku 20. století, první zmínka v literatuře je z roku 1903. Bohužel v současnosti jsou možnosti nálezů kvalitní opálové suroviny omezené. Ale nemusíte propadat trudomyslnosti na lokalitě kromě opálů...

Pokračovat ve čtení

Horní Hrad - lokalita vzácných zeolitů

V minulosti známým nalezištěm zeolitů byl Zámecký vrch (Schlossberg) severně od obce Horní Hrad. V literatuře byla tato lokalita často zmiňována již v první polovině 19. století (Bořický, Haidinger, Reuss, Zepharovich, Zippe aj.; in Kratochvíl 1958). V dutinách bazaltoidních hornin v okolí hradu (dnes již rekonstruované zříceniny) Haunštejn, původně patrně z druhé poloviny 13. století, byly v minulosti nalezeny až 5 cm velké, bílé a načervenalé paprsčité agregáty mezolitu, který byl některými autory...

Pokračovat ve čtení

Rutil z Dobré Vody u Křižanova

Lokalitu rutilu u Dobré Vody objevil v roce 1912 ředitel měšťanské školy ve Velkém Meziříčí, K. Kořínek. Poprvé ji zmiňuje KUČERA (1926) a JAROŠ (1930), který publikoval i jejich fotografie. BOUČEK (1930), profesor gymnasia ve Velkém Meziříčí a znalec nerostů na jihozápadní Moravě uvádí: „Od známé lokality zeleného opálu v Martinicích, směrem k Dobré Vodě a pak těsně jižně od vesnice, se nacházejí valounky rutilu. Vyvětrávají z matečné horniny ruly a jsou barvy černé až temně červené.“ V blízkosti Dobré Vody,...

Pokračovat ve čtení

Horní Halže - Krušnohorská klasika

Ametystová Halže – rozvlečená stará pinka po těžbě železných rud, cca 2 km z. od Halže. Původně se jednalo o křemen – karbonátové žíly s hematitem. Mocnost i přes 0,5 m. Naprosto převládal kalcit, který byl vykrystalován ve skalenoedrech až 20 cm velkých. Při obnovení hydrotermálního vývoje žil došlo k postupnému vyloužení kalcitu a jeho nahrazení limonitem. V další fázi došlo k ohřátí systému, prokřemenění limonitu a tvorbě zonálních ametystových a křemenných lemů s krystaly do 3 cm. Místní syngenetické tektonické...

Pokračovat ve čtení

Volyň - Krušnohorské Scheelity

Volyně je malá vesnice, která leží v okrese Chomutov, v Ústeckém kraji a nachází se asi 4 km na jih od Výsluní. Leží v sedle výběžků hor směřujících k Prunéřovu, v nadmořské výšce 725 m. n. m. Volyně leží v katastrálním území Volyně u Výsluní o rozloze 7,13 km2. V okolí obce Volyně byl dobýván magnetit na dole Petr a Pavel. Štola byla proražena asi 230 m na západ a v letech 1709- 1710 se odtud odvezlo malé množství rudy do perštejnských železáren. Ruda se zde dobývala i v letech 1824- 1827 a celkem bylo vytěženo...

Pokračovat ve čtení

Lazurit z Tribeča

Ojedinělé nálezy lazulitu na Slovensku byli popsané ze Slovenského Rudohoří a Javoří, přitom z druhé oblasti je lazulit znám jen z vrtných prací (Ďuďa a Ozdín 2012). V největším množství se na Slovensku vyskytuje v obalové sekvenci jádrového pohoří Tribeč. První nálezy z roku 1936 popsal Sekanina (1957). Později se našel lazulit ve stejné geologické pozici na 16 lokalitách v okolí Nitry, dále v Bádicích, Horných Lefantovcích, Jelenci, Kostoľanech pod Tribečem, Nitrianských Hrnčiarovciach, Skýcove, Súľovciach, Velčiciach,...

Pokračovat ve čtení

Malofatranský smolenec

Asfaltové ložisko Nezbud      Asfalt vzniká jako přírodní produkt oxidace (okysličením) tekutých pryskyřic (bitumenů) nejčastěji z ropy. Je  usazenou horninou organogenního původu. Jeho chemické složení tvoří uhlík až 84%, dále také vodík (do 10%) a kyslík (6%), někdy i úlomky písku či síry. Má velmi nízkou tvrdost (1 - 2). Je prakticky netěkavý a má poměrně velké rozpětí bodu tání (10 - 150°C).  Jeho barva je černá až černohnědá. V pevné podobě je křehký s lasturnatým lomem, rozpouští...

Pokračovat ve čtení

Mirotínek - Křištál

Mirotínek Lokalita s výskytem krystalů křemene a křišťálu se nalézá cca 700m západně od osady Mirotínek, 1000m východně od osady Nemrlov, místní části obce Oskava. Souřadnice lokality (49°53'07.06"N, 17°09'16.57"E).  Zde u silnice z Libiny do Rýmařova (II/370) se na pozemku parc. č.  573/3 nachází menší opuštěná pískovna založená v silně zvětralém a částečně kaolinizovaném granodioritu. Jedná se o poměrně malé těleso prostorově svázané s intruzí šumperského granodioritového masivu. V centrální...

Pokračovat ve čtení

Uranová mineralizace na lokalitě Zlatkov

  Stručná geologická a mineralogická charakteristika rudního výskytu Zlatkov Studovaný výskyt uranového zrudnění se sulfidy a selenidy je vázán na poruchové zóny pestré serie hornin moravské větve moldanubika. Situován je v severní části tzv. východní synklinály, tvořící křídlo olšínsko-rožínecké antiklinály. Podobně jako na dříve studovaných lokalitách uranového zrudnění Českomoravské vrchoviny (Habří, Bukov, Slavkovice) náleží zjištěné rudní nerosty ke třem fázím: oxidické selenidové sulfidické Silikáty...

Pokračovat ve čtení