Achátová pecka

Doubravice ... mekka českých achátů

  Lom v olivinických bazaltech až bazaltandezitech, označovaných také jako melafyry . Na spodní etáži byla při těžbě bazaltandezitu odkryta i tenká poloha (cca 45–50 cm) mafických jemně zrnitých vulkanoklastik s alterovanými střepinami skla a slídou v základní hmotě, uklánějících se pod úhlem 30° k JZ . Tato poloha leží na silně vezikulovaném nerovném povrchu bazaltandezitové lávy a ukazuje nám, že lávy jsou součástí vulkanosedimentárního sledu j. křídla tzv. novopacké antiklinály. Melafyry patří kozákovskému...

Pokračovat ve čtení

Polymetalické rudy

Pb-Zn+/-Ag mineralizace na ložisku Rožná

  Ložisko Rožná se nachází cca 50 km SZ od Brna a 6,5 km JZ od Bystřice nad Pernštejnem. Ložiskové území má zhruba obdélníkový tvar protažený ve směru S-J. Je situováno mezi obcemi Rozsochy, Rožná, Střítež, Žďárec, Radňoves, Strážek, Blažkov a Zvole. Po stránce geologické leží ložisko Rožná na styku čtyř základních regionálně-geologických jednotek, a to strážeckého moldanubika, svrateckého krystalinika, svratecké klenby moravika a třebíčského masívu.  Rudní pole Rožná – Olší se leží na východním...

Pokračovat ve čtení

Fluorit

Fluorit z lomu Kotouč ve Štramberku

  Vápencový lom na vrchu Kotouč u Štramberku, představuje velmi významnou geologickou lokalitu pro Moravu a Západokarpatský region. Lokalita byla intenzivně zkoumána již od 19. století, zejména paleontologický výzkum přinesl lokalitě světovou proslulost. Z mineralogického hlediska se jedná o lokalitu vcelku jednotvárnou.                                                     ...

Pokračovat ve čtení

Baňská Štiavnica ... Terra Banensium II.díl

Terra Banensium II. díl Patnácté století přineslo banskoštiavnickému regionu rušné časy požárů a mocenských bitev o uherský trůn, zničení Starého města završilo rozsáhlé zemětřesení z 5. června 1443. Samostatným hornickým městem se stala Banská Belá v r. 1453, ale její sláva po několika zatopených hlavní dobývky v r. 1383 a r. 1474, se už nikdy nevrátila. I navzdory mnoha snahám a nemalým finančním prostředkům, které vynaložili na její obnovu. O samostatnost se snažila i Hodruša. Hornické podnikání zde bylo výnosné,...

Pokračovat ve čtení

Baňská Štiavnica ... Terra Banensium I.díl

 Báňská Štiavnica   Schemnitz   Selmecbanya.....  prostě  ŠŤAVKA První pozůstatky hornické činnosti jsou v oblasti z období neolitu, dobývky pro těžbu suroviny pro štípanou a leštěnou industrii, dobývaly se s počátku povrchové partie kvarcitové suroviny, posléze se těžba přenesla i do podzemí. Stopy po dobývání silicitů a kvarcitů jsou např. v oblasti Kalvárie. V okolí Baňské Štiavnice se povrchově těžilo zlato a stříbro už v období keltského osídlení....

Pokračovat ve čtení

Ústup u Olešnice

Za „největší“ almandiny v ČR Klasická lokalita s nálezy vyvětralých xx almandinu u kóty Špilberk (696 m n. m.) Geologie: Lokalita se nachází na východě Českého masivu. V jednotce moravikum. Moravikum spadá do moravskoslezské oblasti Českého masivu. Dělí na dílčí jednotky, dyjská a svratecká klenba. Olešnická skupina leží v severní části svratecké klenby (Mísař et al., 1983). Olešnická skupina je metamorfovaný sedimentární vývoj s vložkami grafitických břidlic, mramorů a bazických vulkanických hornin. Petrologie: Území...

Pokračovat ve čtení

Borač - Anthozoa

†Tarbellastraea reussiana  (Milne-Edwards & Haime, 1850)  Několik nových a zajímavých nálezů kolonií tercierních korálů (stupeň Karpat) z lokality  v katastru obce Borač.   †Tarbellastraea reussiana (Milne-Edwards & Haime, 1850) †Tarbellastraea reussiana (Milne-Edwards & Haime, 1850) †Tarbellastraea reussiana (Milne-Edwards & Haime, 1850)

Pokračovat ve čtení

Zeolity z lokality Svojanov

  Geologie a popis lokality Svojanov Vzorky zeolitů pocházejí z nečinného lomu ležícího severně od Svojanova. V blízkém okolí dochází ke styku dvou regionálně významných jednotek, letovického a poličského krystalinika. Hranicí mezi nimi je svojanovská mylonitová zóna. Studovaná lokalita náleží do letovického krystalinika. Tato oblast je budována především dvojslídnými svory a rulami s pruhy amfibolitů a vložkami kvarcitů (Mísař et al., 1983). Lom byl založen v tělese granátického amfibolitu, kterým...

Pokračovat ve čtení